Algemene voorwaarden BTD2019

Uitleg afkorting

BTD: Brabant Throwdown 

ORGANISATIE: De organisatie verantwoordelijk voor het uitvoeren van BTD

ATLEET: De atleet die deelneemt aan het event Brabant Throwdown

 1. Algemeen

1.1 De bepalingen van deze voorwaarden & wedstrijdregels zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de ORGANISATIE en de ATLEET.

1.2 De voorwaarden & wedstrijdregels kunnen te allen tijden gewijzigd worden door de ORGANISATIE en de meest actuele versie is altijd te vinden op www.brabantthrowdown.nl  

1.3 ATLETEN onderwerpen zich aan de door de ORGANISATIE aangewezen toezichthoudende begeleiding, gegeven instructie en reglementen en verklaren deze na te leven. Indien ATLETEN de instructies en/of reglementen overtreden, dan is dat een reden voor de ORGANISATIE om de ATLEET in kwestie verdere toegang tot BTD te ontzeggen. In een dergelijk geval heeft de ATLEET geen recht op teruggave van de betaalde bedragen.

 1. Deelname

2.1 Deelname aan BTD is enkel voor ATLETEN die lid zijn van een CrossFit affiliate.

2.2 Deelname aan de BTD is op eigen risico. De organisatie van BTD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van deelname aan de competitie.

2.3 Deelnemen aan BTD kan in een van de onderstaande categorieën, echter in de eerste editie op 25 en 26 mei 2019 is inschrijven alleen mogelijk als RX en Scaled team. De combinatie voor deze wedstrijd is man/man, vrouw/vrouw.

Scaled, Rx, Masters, mixed Rx en Scaled, Elite, Teams

2.4 De minimale leeftijd voor deelname aan de BTD is vastgesteld op 18 jaar.  

2.5 Voor deelname aan de BTD dienen ATLETEN per team één ticket te kopen. Tickets zijn te koop via de website van BTD, www.brabantthrowdown.nl . Een ticket is team gebonden. Doorverkopen is niet toegestaan. Restitutie van het bedrag van gekochte tickets voor deelname aan de BTD niet mogelijk. De inschrijving is definitief wanneer de registratie is bevestigd en het te betalen bedrag is voldaan.

2.6 De ORGANISATIE is gerechtigd om ATLETEN middels een Wildcard uit te nodigen om deel te nemen aan de BTD. Hiervan zal enkel en alleen gebruik gemaakt worden als dit BTD ten goede komt, commercieel ofwel sportief.

2.7 Een atleet dient zich te kunnen legitimeren wanneer hier om gevraagd wordt door de organisatie.

2.8 Alle verstrekte informatie vanuit de atleet, zoals registratie gegevens en scores, dienen naar volledige waarheid te zijn. (zie 1.3)

2.9 Gebrek aan integriteit, vals spelen en/of omzeilen van het reglement kunnen leiden tot diskwalificatie. Elke actie die ervoor zorgt dat een andere atleet niet de mogelijkheid heeft om op een eerlijke manier deel te nemen aan de wedstrijd is niet toegestaan. (bijvoorbeeld: sabotage of verwisselen van materiaal/uitrusting, weigeren van het opvolgen van instructies van de Judge.) FAIRPLAY

 1. Qualifier ELITE

3.1 Voor deelname aan de QUALIFIER ELITE dienen ATLETEN een ticket te kopen via de website van de Brabant Throwdown. De inschrijfdatum voor de qualifier wordt in het najaar van 2019 bekend gemaakt.

3.3 De QUALIFIER zal plaatsvinden in de eigen box van de deelnemende ATLEET of in een andere aangesloten box met toestemming van beide box eigenaren. Dit dient een officiële CrossFit box te zijn.

3.4 De QUALIFIER zal bestaan uit meerdere workouts.

3.5 De ATLEET moet alle workouts op dezelfde dag en in de vastgestelde volgorde uitvoeren.

3.6 Het is toegestaan om de QUALIFIER meerdere malen uit te voeren. Bij herhaling dienen alle workouts weer opnieuw uitgevoerd te worden en op dezelfde dag. Het beste resultaat dient ingeleverd te worden. Hierbij mogen geen scores gecombineerd worden.

3.7 Elke ATLEET moet de QUALIFIER uitvoeren onder toezicht van een judge. Deze judge moet een trainer/begeleider zijn van de eigen box. De naam van de judge wordt ingevoerd bij het invoeren van de score op de website van de Brabant Throwdown.


3.8 De ORGANISATIE voorziet alle ATLETEN van officiele BTD scoringsformulieren met betrekking tot de QUALIFIER. Deze zal in het najaar van 2019 terug te vinden zijn op de website van de Brabant Throwdown.


3.9 De ATLEET is verplicht om zijn/haar qualifier te filmen om deel te kunnen nemen aan de FINALE. Na afloop van de QUALIFIER is de ATLEET verplicht om het beeldmateriaal in zijn/haar bezit te houden tot nader bericht van de ORGANISATIE. De ORGANISATIE kan steekproefsgewijs en/of ter controle filmpjes opvragen bij de ATLEET. Als de ATLEET niet in staat is om zijn/haar filmopname te tonen aan de ORGANISATIE, wordt de ATLEET uitgesloten van deelname aan de FINALE. De video en het scoreformulier dienen beide te worden ingevoerd op de website van de Brabant Throwdown.

3.10 De ATLEET blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het indienen van de uitslagen.

3.11 De score van de atleet wordt gevalideerd door de judge van de Brabant Throwdown.

3.12 De atleet dient zich aan de vooraf aangegeven standaarden van de bewegingen te houden.

3.13 De atleet dient de instructies van de Judge op te volgen.

3.14 Elke herhaling die niet voldoet aan de standaarden en normen telt niet mee als score.

3.15 De atleet is zelf verantwoordelijk om de standaarden van de bewegingen duidelijk te laten zien aan de Judge (niet duidelijk = no- rep).

3.16 Deelname aan de FINALE is op basis van de uitslagen van de QUALIFIER. De 30 hoogst gekwalificeerde dames en heren ATLETEN zullen worden uitgenodigd worden voor deelname aan de FINALE. Indien een ATLEET zijn/haar plaats in de FINALE niet invult, wordt de eerstvolgende gekwalificeerde ATLEET uitgenodigd.

3.17 Voor deelname aan de FINALE dienen ATLETEN een ticket te kopen via de website van de Brabant Throwdown. De atleet zal hiervoor een uitnodiging krijgen per e-mail.

3.18 Deelnemers aan de FINALE wordt bekendgemaakt via www.brabantthrowdown.nl, hier zal de definitieve leaderboard bekend gemaakt gaan worden. De datum van deze bekendmaking zal ruim van te voren gedeeld worden via alle social media van de Brabant Throwdown.

3.19 De FINALE zal bestaan uit meerdere workouts. Deze zullen op de wedstrijddag bekend gemaakt worden in een briefing door de ORGANISATIE. Dit is het enige moment waarop dit wordt gedaan. Elke ATLEET wordt verwacht hierbij aanwezig te zijn. Het exacte tijdstip wordt van tevoren gecommuniceerd naar alle ATLETEN.

 1. Eventdag

4.1 Het event BTD zal bestaan uit meerdere workouts én een finale WOD.

4.2 De Scaled workout zal 6 dagen voor de wedstrijddag bekend gemaakt worden op de website van de Brabant Throwdown door de ORGANISATIE.

4.3 De RX workout zal 3 dagen voor de wedstrijddag bekend gemaakt worden op de website van de Brabant Throwdown door de ORGANISATIE

4.4 Op de wedstrijddag zullen alle workouts nogmaals bekend gemaakt worden door de organisatie middels een atletenbriefing. Hier zal gebruik gemaakt gaan worden van een demo team. Elke ATLEET wordt geacht hierbij aanwezig te zijn. Het exacte tijdstip wordt ruim van tevoren gecommuniceerd naar alle ATLETEN via een nieuwsbrief.

4.5 Zodra de ATLEET het wedstrijdveld betreed is het niet meer toegestaan om materiele ondersteuning (water, tape, magnesium, etc.) te ontvangen van toeschouwers en coaches.

 1. Jurering

5.1.De ORGANISATIE draagt zorg voor judges tijdens het event de BTD.  Elke ATLEET dient de instructies van de judge op te volgen. Discussie aangaan met een judge is niet toegestaan. Het tegenspreken of vernederen van de judges is niet toegestaan. Wanneer dit wel gebeurt kan de ORGANISATIE besluiten de ATLEET te diskwalificeren en/of te verwijderen van het evenement.

5.2 Bij elke herhaling die niet voldoet aan de bewegingsstandaarden telt de herhaling niet mee als score. De ATLEET is verantwoordelijk om zelf de bewegingsstandaarden zo duidelijk mogen te laten zien aan de judge. Wanneer dit niet duidelijk is, is er no-rep.

5.3 Bij afloop van de workout dient de ATLEET het scoreformulier te ondertekenen. Indien de ATLEET het niet eens is met de jurering kan hij/zij protest aantekenen, zie 7.1.

5.4. Wanneer de ATLEET bepaalde bewegingsstandaarden niet uit kan voeren zoals vastgesteld, dan dient de ATLEET dit voorafgaand aan de judge te melden en te tonen. De judge zal na overleg met de head-judge laten weten of de beperking toelaatbaar is.

5.5 Na iedere workout zullen de punten verdeeld worden. De ATLEET met het beste resultaat krijgt 1 punt. De nummer twee krijgt 2 punten en nummer drie krijgt 3 punten, enzovoort. De ATLEET met de minste punten zal het hoogst geklasseerd worden.

5.6 Het aanraken van het wedstrijdmateriaal door judges is ontoelaatbaar, tenzij de ATLEET door materiaal in gevaar wordt gebracht.

5.7 Head-judges zijn gerechtigd een ATLEET te laten stoppen wanneer hij/zij het risico loopt om een blessure op te lopen.

5.8 De ORGANISATIE en/of een head-judge is gerechtigd een ATLEET van deelname uit te sluiten indien deze zich niet houdt aan het reglement en/of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van de wedstrijd noodzakelijk wordt geacht.

5.9. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de ORGANISATIE.

 1. Protesten

6.1 Formeel protest aantekenen met betrekking tot de uitslag van de workout kan bij de Headcoach direct na de workout tot maximaal 30 minuten na het voorval. Formeel protest aantekenen kan enkel en alleen gebeuren door één ATLEET per team.

6.2 De head judge zal in het geval van protest bemiddelen op basis van hoor en wederhoor met als doel tot een oplossing van het geschil te komen. Mocht de protestant desondanks toch besluiten formeel protest in te dienen, dan gelden onderstaande bepalingen.

6.3 Daar waar het reglement niet voorziet bepaalt de ORGANISATIE en/of Head Judge.

 1. Kleding en attributen

7.1 ATLETEN die deelnemen aan de BTD krijgen een T-shirt van de ORGANISATIE. Dit T-shirt mag gedragen worden maar is niet verplicht. De atleet dient gepast gekleed te zijn waarbij bewegingsstandaarden goed te zien zijn door juryleden.

7.2 Middelen voor veiligheid zijn toegestaan, echter mag dit geen voordeel bieden ten opzichte van andere atleten. Middelen die niet zijn toegestaan: gewicht ondersteunende en grip bevorderende middelen. Wel toegestaan, na eventuele controle van de head-judge, is: magnesium, polsbandjes (voor ondersteuning gewricht, niet voor grip bevordering), ondersteunende riem, bescherming voor handen, knie banden etc. Bevorderende grip materialen waar rubber of siliconen in zit zijn niet toegestaan, maar bescherming met leer is wel toegestaan.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 De ORGANISATIE is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van ATLETEN, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De ATLEET is zich ervan bewust dat deelname aan de Brabant Throwdown risico’s met zich meebrengt en dat eventuele schade ten gevolge van de deelname voor eigen rekening en risico is. 

8.2 De ATLEET dient zorg te dragen dat hij/zij afdoende verzekerd is tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van letsel, ziekte of overleiden veroorzaakt door zijn deelname aan BTD.

8.3 De ORGANISATIE is niet verantwoordelijk voor onderhoud, reparatie of diefstal aan eigen materiaal van de ATLEET.

8.4 De ORGANISATIE verzorgt haar activiteiten met gedegen en goed functionerende materialen. Kosten ten gevolge van schade of vernieling door onzorgvuldige omgang met het materiaal kunnen verhaald worden op de desbetreffende ATLEET.

8.5 Iedere ATLEET is zelf verantwoordelijk voor de dekking van zijn eigen zorgverzekering.

 1. Privacy

9.1 Door deelname aan BTD verleent de ATLEET toestemming aan de ORGANISATIE tot het gebruik van de persoonsgegevens van de ATLEET voor het verzenden van informatie aan de ATLEET, voor interne geanonimiseerde data-analyse en tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten.

9.2 De in het kader van BTD of de overeenkomst eventueel door of namens de ORGANISATIE gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de ORGANISATIE, ongeacht of deze aan de ATLEET of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. De ATLEET verleent bij voorbaat toestemming aan de ORGANISATIE voor openbaarmaking van gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de ATLEET zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van BTD (inclusief commerciële uitingen).

 1. Geschillen

10.1 Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de ATLEET, is de ATLEET verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de ORGANISATIE. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de ATLEET dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ORGANISATIE per aangetekende brief.

10.2 Op de voorwaarden & wedstrijdregels en eventuele andere rechtsbetrekkingen die tussen de ORGANISATIE enerzijds en de ATLEET anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.3 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegd gezag.  

 1. Overmacht

11.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van de ORGANISATIE, zoals personeelsproblemen, vervoersproblemen, locatie omstandigheden met inbegrip van wanprestatie door leveranciers van wie de ORGANISATIE een en ander betrekt.

11.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.

11.3 Mocht de BTD in geval van overmacht geen doorgang vinden, dan zal door de ORGANISATIE getracht worden om een nieuwe datum te plannen om het event BTD alsnog doorgang te kunnen geven. Mocht dit niet lukken dan zullen de inschrijfkosten van de BTD gerestitueerd worden.